Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/eatm.com/web/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5763

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN ESTILISME D’INDUMENTÀRIA

 


NIVELL

Grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny

El cicle d’Estilisme d’indumentària està orientat a la formació de professionals amb capacitat per desenvolupar la seva activitat en l’àmbit de la moda i les tendències. Aquests professionals han d’idear i realitzar projectes d’estilisme que comprenen activitats de recerca, coordinació i assessorament en àmbits del sector de la indumentària. L’estilista exerceix la seva activitat en les diferents modalitats de l’especialitat. Estilista de mitjans editorials, estilista de mitjans audiovisuals (tv, vídeo, cinema, i espectacles en general) Consultor, i Assessor d’empreses del sector, trendhunter (predictor de tendències).
L’assoliment dels objectius implica disposar d’una formació assentada en disciplines diverses, que van des de l’estudi i practica del dibuix i el color als més recents avançaments tecnològics i al foment de la sensibilitat artística i creativa. Aquesta preparació s’emfatitza mitjançant l’adquisició de coneixements i eines que possibiliten un coneixement profund de la sociologia de les tendències, fonamental per comprendre les sinergies que conformen el sector de la moda, un àmbit en constant evolució i amb unes característiques molt específiques.

 


OBJECTIUS

 • Relacionar l’estilisme amb els fets socials i culturals que s’esdevenen a la societat.
 • Distingir les característiques pròpies del sector de l’estilisme d’indumentària.
 • Identificar els processos bàsics de l’àmbit de la indumentària, des de la seva creació fins a la confecció i difusió en el mercat.
 • Definir peces d’indumentària.
 • Emprar els sistemes de creació de productes d’indumentària, tant pel que fa a les tendències  com a les aplicacions tècniques.
 • Assessorar sobre qüestions de conceptes, línies i color.
 • Investigar formes, materials, tècniques i processos d’estilisme.
 • Coordinar col·leccions d’acord amb les tendències del sector del vestir i les necessitats industrials.
 • Organitzar desfilades, salons i fires.
 • Identificar la dinàmica del mercat i de la distribució de les peces d’indumentària.
 • Experimentar nous estils i materials

SORTIDES ACADÈMIQUES

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), i als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Comprèn activitats d’estilisme d’indumentària realitzades com a artista autònom o associat en grau divers, a una empresa, organització i/o estudi relacionats amb: 

 • Creacions de tendències
 • Tecnologia empresarial
 • Mitjans de difusió
 • Publicitat
 • Àmbits de l’espectacle
 • Sectors de la moda
 • Assessorament i formació artisticotècnica

TASQUES MÉS SIGNIFICATIVES

 • Recerca i analitza les properes tendències per al sector de la moda (inspiració, colors, teixits, línies, volums…).
 • Adapta i presenta tendències.
 • Coordina estils i grafismes en blocs informatius.
 • Assessora sobre la imatge en mitjans de comunicació, l’espectacle, la publicitat…
 • Participa en fires i mostres.
 • Orienta l’estilisme en desfilades, publicacions de revista.
 • Té cura de l’estilisme en firmes de grans creadors i multinacionals.
 • Treballa en equip a nivell d’organització i direcció del treball.
 • Col·labora en la promoció de col·leccions amb els especialistes d’arts gràfiques i de màrqueting.

 


 

PROGRAMA D’ESTUDIS

Mòdul Professional 01: Historia de la indumentària
El mòdul situa a l’alumne en el marc de l’evolució històrica de la indumentària, amb especial atenció a les realitzacions contemporànies, relacionant-les amb les manifestacions culturals i les socials. Aprèn a descodificar elements del llenguatge visual i de les tècniques pròpies de cada època, analitzant el context social, estètic i d’estil de cada època.

 • Introducció a la història de l’art i de la indumentària.
 • Els estils artístics. Característiques.
 • Evolució de la indumentària fins a l’actualitat.
 • La indumentària a Catalunya. Desenvolupament.
 • Els dissenyadors contemporanis.
Mòdul Professional 02: Tecnologia tèxtil
El modulo capacita en la identificació de les bases teòriques que sustenten l’elaboració de les fibres tèxtils. L’alumne aprèn a associar els teixits a indumentàries concretes valorant els resultats en els articles confeccionats, familiaritzant-se amb les composicions dels teixits i dels acabats.

Es tracta d’entendre el funcionament de la indústria tèxtil, les seves característiques i evolució. Descripció de l’evolució de la indústria tèxtil a Catalunya.

 • La indústria tèxtil. Característiques. Evolució.
 • Les fibres tèxtils: naturals, artificials i sintètiques. Propietats.
 • Els fils i el teixit: tipus i processos.
 • El teixit: el tramat i l’ordit.
 • Els colorants. Els acabats. El repàs.
 • Teles no teixides. Propietats. Processos.
Mòdul Professional 03: Sociologia
EI objectiu del mòdul és identificar els mètodes de recerca social, així com dissenyar projectes de recerca sobre les tendències de la moda i l’ús de la indumentària, analitzant l’evolució i acceptació social dels estils d’indumentària a les últimes èpoques.

Aproxima a l’alumne a la comprensió que la sociologia és una ciència natural i social.

Aproximació  als mitjans de comunicació i  als mètodes de recerca social: quantitatius i qualitatius, a  l’organització de les dades i l’anàlisi de resultats, així com a l’aplicació de mètodes de recerca social.

 • Psicologia social. Concepte.
 • Cultura i societat. L’organització social. Les pautes de comportament: E l rol i la condició social.
 • La influència de la societat en els seus components.
 • Els mitjans de comunicació.
 • Els mètodes d’investigació social: quantitatius i qualitatius. La mostra. L’organitza
Mòdul Professional 04: Marketing
L’objectiu és familiaritzar a l’estudiant amb les tècniques de recerca de mercats i identificar les estratègies de promoció de la moda. Distingir els diferents sistemes de distribució de les peces d’indumentària.

Conèixer el concepte del màrqueting i els seus principis, així com les tècniques d’identificació i de recerca de mercats, la promoció del producte i la publicitat. Les influències socioculturals en el consum, les necessitats, motivacions, preu, i altres factors determinants.

 • El marketing. Concepte. Principis.
 • Tècniques d’identificació i d’investigació de mercats.
 • La promoció del producte. La publicitat.
 • Les influències socioculturals en el consum.
 • Les necessitats. Les motivacions.
 • El preu. Factors determinants.
Mòdul Professional 05: Dibuix del natural i la seva aplicació a la indumentària
Descriu els conceptes implícits en una representació gràfic plàstica i l’ús en un procés creatiu diferents mètodes d’anàlisis i observació.

Es tracta de Realitzar la valoració del clarobscur en un dibuix de la figura humana, així com esbossar línies, peces i colors a partir d’unes tendències determinades. També elaborar dossiers de col·leccions

 i/o tendències emprant les tècniques de dibuix més adequats.

L’objectiu és utilitzar el dibuix del natural com a eina per expressar idees i formes d’indumentària com a

creativitat i sensibilitat artística. Dibuixar l’anatomia humana, com a mitjà per dominar el traç, la proporció i el volum i aplicar els diferents procediments i tècniques de dibuix i composició plàstica.

 • La il·lustració de moda. Metodologia de l’observació. Anàlisi i representació gràfica.
 • El dibuix: valor expressiu i comunicatiu.
 • La creativitat.
 • El dibuix del nu. Proporcions. Anatomia. El moviment.
 • La llum i l’ombra. Valors.
 • La il·lustració de moda. E l figurí.
 • Materials i tècniques de dibuix
Mòdul Professional 06: Color
El mòdul capacita per  aplicar el color en el camp de l’estilisme d’indumentària, tenint cura dels elements perceptius, simbòlics i psicològics., utilitzant  els diferents elements i tècniques del color, així com  experimentar l’aplicació de diferents gammes cromàtiques a tasques d’estilisme.

 • Teoria del color.
 • La percepció cromàtica. E l llenguatge del color.
 • El color. Relacions. Elements compositius.
 • Valors expressius i psicològics del color.
 • El color aplicat a l’estilisme.
 • Tècniques, procediments i materials
Mòdul Professional 07: Disseny assistit per ordinador
Utilitzar els recursos informàtics en el procés creatiu de les arts aplicades a la indumentària.

Identificar les característiques i prestacions dels programes de disseny i patronatge.

Emprar les tècniques informàtiques com a eina de comunicació i gestió.

 • Introducció als mitjans informàtics.
 • Sistemes operatius. Característiques.
 • El maquinari.
 • El programari. Els programes de dibuix, disseny i patronatge.
 •  L’ofimàtica. Programes de comunicació i gestió.
Mòdul Professional 08: Mitjans audiovisuals
Interpretar les característiques que singularitzen o defineixen projectes audiovisuals. Organitzar la captació d’imatges en produccions audiovisuals, relacionant processos, recursos tècnics i humans, així com a  la qualitat. Diferenciar els períodes evolutius dels mitjans audiovisuals.

 • Teoria de la imatge audiovisual.
 • Evolució dels mitjans audiovisuals.
 • Els mitjans audiovisuals. Tipus i característiques.
 • Tecnologia bàsica dels mitjans audiovisuals.
 • Il·luminació, so, escenografia.
Mòdul Professional 09: Modelisme
Utilitzar els sistemes de patronatge i les tècniques bàsiques de tall  i de confecció. Analitzar volums i morfologies de dissenys de moda i de l’espectacle. Iniciar-se en la realització de qualsevol tipus de peça d’indumentària.

 • Les formes i els volums.
 • El patró bàsic. Sistemes de patronatge.
 • El tall. Característiques. E l teixit: càlcul i distribució.
 • La confecció: a mà i a màquina.
 • El prototip. L’escalat. Les transformacions.
 • La sèrie.
 • L’ornament aplicat al vestit.
Mòdul Professional 10: Modelisme: Estilista
Realitzar volums i morfologies de dissenys de la moda i de l’espectacle. Analitzar estructures, formes i patronatges. Interpretar i verificar la viabilitat dels dissenys a partir de conceptes i tendències actuals

 • El patró tipus. Diferències: home, dona i nen.
 • Patrons de sastreria i modisteria. Les transformacions.
 • L’escalat. E l muntatge.
 • La fitxa tècnica.
 • Els teixits: textura, caiguda i color.
Mòdul Professional 11: Estilisme
El patró tipus. Diferències: home, dona i nen. Patrons de sastreria i modisteria. Les transformacions.

L’escalat. El muntatge. La fitxa tècnica. Els teixits: textura, caiguda i color. Anàlisi i experimentació de l’espai com a element bàsic de configuració dels models. Execució de dissenys amb aplicació de les tècniques i els procediments adequats.

Identificació de les diferències entre modalitats de patrons. Classificació dels patrons segons gèneres i especificitats. Elaboració de peces de vestir seguint el disseny previst i el patró tipus. Utilització de la informàtica i la imatge en la creació dels estils. Recerca sobre volums, siluetes i formes.

 • L’estilisme i la creativitat: intuïció i reflexió.
 • Àmbits de l’estilisme.
 • El concepte i les tendències de la moda. Significació dels missatges. La línia, volum, color i textures.
 • El cos humà: l’edat. La morfologia.
 • La col·lecció: modalitats i gèneres.
Mòdul Professional 12: Formació i orientació laboral
Identificar les vies d’accés al món laboral i el marc legal que les emparo. Simular l’organització d’una petita empresa, especialment els aspectes juridicolaborals i comercials. Sensibilitzar-se per la salut laboral, factor determinant de la qualitat de vida i l’activitat productiva. Protecció legal. els drets d’autor. Adaptabilitat als canvis tecnològics i organitzatius. Realitzar un projecte cooperatiu de treball, fent esment dels mitjans necessaris.

 • L’accés al món del treball. Organismes de suport a la inserció. El marc i els models jurídics.
 • L’empresa. La cultura empresarial. Les relacions humanes.
 • Administració i gestió empresarial. Obligacions fiscals. Programes de finançament i ajut.
 • Organització productiva i distribució. Anàlisi de costos
 • El registre d’invencions. La patent. Models d’utilitat. La propietat intel·lectual i industrial.
 • Legislació publicitària. Els distintius: nom, marca i logo.
Mòdul Professional 13: Projecte final
Mòdul Professional 14: Formació pràctica en empreses, estudis i tallers


 REQUISITS D’ACCÉS

 • Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:
 • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts;
 • Tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny;
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques
 •  i disseny de les quals s’especifica a la prova d’accés.
 • Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d’accés (part específica i part comuna). Per fer-la fa falta:
 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova o tenir 18 (o complir-los l’any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.
 • Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

 


 

 

MATRÍCULA

És indispensable realitzar reserva de plaça a l’escola (període obert). El període de matriculació es realitzarà el mes de juny. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 10.00h a 22:00h

 

 


 

BEQUES

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ofereix beques. Per a més informació podeu consultar la pàgina web: gencat.net/educació/beques
EATM concedeix beques de col·laboració, les característiques i requisits de les quals es poden sol·licitar a l’adreça del Centro.

 


 

NORMATIVA

Decret 16/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d’arts plàstiques i disseny en estilisme d’indumentària i en modelisme d’indumentària de la família professional de les arts aplicades a la indumentària (DOGC núm. 2825, d’11.02.1999)

Admissions:

EATM | ESDi Barcelona.
Tel. (+34) 93 416 00 00
Fax. (+34) 93 237 74 74
Mail: info@eatm.com

Passeig de Gràcia, 114 pral. Barcelona

FITXA

Període Lectiu:  Setembre a Juny

Lloc d’impartició: EATM, Escola d’Artes i Tècniques de la Moda / Passeig de Gràcia 114 pral.

Horari: 1875 hores distribuïdes en dos anys acadèmics de les quals 60 hores mínimes es realitzaran en empreses. 

 • Opció tarda: de dilluns a divendres, 15:00h a 20:00h.

Modalitat: Presencial.

Titulació: Tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme d’Indumentària.

Normativa econòmica